Dave Ulrich

“Con người là tài sản quý giá nhất của công ty.”