Ban Lãnh Đạo

Nguyễn Trung
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Út
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung
GIÁM ĐỐC XƯỞNG
Nguyễn Minh Triết
TRỢ LÝ TGĐ

Kế Toán

Bill Mudson
Accounting
Bill Mudson
Accounting
Bill Mudson
Accounting
Bill Mudson
Accounting

Nhân Sự

Tim Robson
Worker
Tim Robson
Worker
Tim Robson
Worker
Tim Robson
Worker
Dave Ulrich

“Con người là tài sản quý giá nhất của công ty.”